ICAN

Nie zwlekaj – już dziś zapisz się do Klubu HR!

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poszczególnych zgłoszeń.

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („ICAN”) z siedzibą przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387, tel.: 22 11 33 444, 22 250 11 44, e-mail: infolinia@ican.pl.
Dane przetwarzane będą przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, w tym rejestracji w Klubie HR oraz umożliwienia dostępu do treści cyfrowych oferowanych przez ICAN (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest niezbędne do właściwej obsługi zgłoszenia i wykonania umowy, w tym rejestracji w Klubie HR. Mają Państwo m.in. prawo dostępu i otrzymania kopii swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich ilości oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ican.pl/polityka lub kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych (adres e-mail: iod@ican.pl).